درباره سید کامران باقری
 سيد کامران باقری از مشاوران و مدرسان صنعت کشور در زمينه مديريت نوآوری و مالکیت فکری است. وی در سال 1389 توسط انجمن ملی مديريت فناوری به عنوان پژوهشگر و نويسنده برتر کشور در حوزه مديريت فناوری برگزيده شد. موسسه مطالعات بين المللی انرژی نيز از وی به عنوان پژوهشگر برتر مديريت فناوری صنعت نفت در سال 1389 تقدير کرد. پيش از اين 9 کتاب از سيد کامران باقری به زبان فارسی منتشر شده است. ارائه ده ها مقاله در کنفرانس ها و ژورنال های برجسته علمی و برگزاری بيش از دويست کارگاه آموزشی در سراسر کشور از جمله سوابق نامبرده است. وی بنيان گذار و مدير نخستين واحد مالکيت فکری صنعت کشور در پژوهشگاه صنعت نفت (درفاصله سال های 1382 تا 1390)، دانش آموخته مديريت فناوری، حقوق مالکيت فکری و مهندسی مکانيک است.
..................................................................................................
اطلاعات تماس: kambagheri@yahoo.com و info@hamafarini.com
..................................................................................................
 
 
 

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.