کميته علمی نخستين کنفرانس ملی مدیریت فناوری

  کميته علمی دومين کنفرانس ملی مديريت فناوری

  کميته علمی سومين کنفرانس ملی مديريت فناوری

  کميته علمی کنفرانس بين المللی موسسه مطالعات انرژی

  شورای نشر پژوهشگاه صنعت نفت

  کميته علمی چهارمين کنفرانس ملی مديريت فناوری

  شورای مالکيت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اي

  کميته علمی نخستين کنفرانس بين المللی مديريت فناوری

  کميته علمی سومين همايش توسعه فناوری صنعت نفت


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.