"سخنی در باب فناوری و آن حکم تاريخی"، نشريه داخلی پژوهشگاه صنعت نفت، سال دوم، شماره 5و 6، فروردين و ارديبهشت 1389.
 چکيده

حکم انتصاب مدير عامل محترم شرکت ملی نفت که در ارديبهشت ماه 1390 توسط وزير محترم نفت صادر گرديد ويژگی بارزی داشت که آنرا در تاريخ بيش از صد ساله صنعت نفت کشور منحصر به فرد می کرد. در اين حکم، موضوع پژوهش و فناوری برای نخستين بار در تاريخ اين صنعت به عنوان محور توسعه مورد توجه قرار گرفته و از پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بازوی شرکت ملی نفت در دستيابی به اهداف بلند اين شرکت ياد شده است.

شايد اهميت کليدی اين حکم و دانش و درايت وزير محترم نفت در تاکيد بر نقش پژوهش در آن، در نگاه نخست برای همگان روشن نباشد. لذا اينجانب به عنوان کارشناس "مديريت فناوری" بر خود لازم ديدم تا مبانی علمی و نمونه های عملی درگيری پژوهش در جذب و توسعه فناوری های مورد نياز صنعت نفت کشور را در اين مجال مطرح نمايم.

 تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.