"مديريت داراييهای فکری: مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت"، سيد کامران باقری و ساسان صدرايي، فصلنامه رشد فناوری، شماره 20، پاييز 1389، صفحه 49 الی 56.

چکيده

يک سده از شکل گيری و رشد صنعت نفت در کشور می گذرد و اين صنعت در اين مدت همواره نقشی محوری در اقتصاد کشور داشته است. با اين وجود وقتی صحبت از فناوری به ميان می آيد، بايد به وابستگی جدی اين صنعت به شرکتهای بين المللی غير ايرانیدر تامين فناوريهای مورد نيازش اذعان کرد. اما توسعه فناوری با خلق داراييهای فکری و مديريت آنها گره خورده است و علت ناکامی های اين صنعت در حوزه فناوری را می توان تا حدی به نارساييهای موجود در ارتباط با مديريت داراييهای فکری نسبت داد.

در اين مقاله نقش داراييهای فکری و مديريت صحيح آنها در صنعت و خصوصاً صنايعی که به دنبال قابليت توسعه فناوری هستند بررسی می شود. سپس صنعت نفت ايران و اهميت مديريت داراييهای فکری در آن مورد توجه ويژه قرار می گيرد و نهايتاً دستاوردهای پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مهمترين بازوی توسعه فناوری در اين صنعت در ارتقاء سطح مديريت داراييهای فکری اش معرفی می گردد.

 تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.