"حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ايران"، سيد کامران باقری، مريم توکل مقدم، سعيد شوال پور و حميد عزيزی مرادپور، فصلنامه علمی-پژوهشی سياست علم و فناوری، سال سوم، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13 الی 30.

 

چكيده

در مسير حرکت به سوی يک جامعه دانش‌‌بنيان که از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران است، صنعت نرم‌افزار به عنوان صنعتي دانش‌بنيان و متکي به فکر و تخصص مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي داشته باشد. در همين راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاري مي تواند مورد توجه سياست‌گذاران ملي در حوزه فناوري قرار گيرد. يکي از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار بر شكوفايي صنعت نرم افزار و فناوري هاي مربوطه، نظام مالکيت فکري است و به همين دليل نوع نگاه اين نظام به ويژگي هاي اين صنعت از جمله دل نگرانی‌هاي سياست‌گذاران فناوري در سطح ملي به شمار مي‌رود. در اين مقاله انواع روش‌هاي حفاظت از دارايي‌های فكري محصولات نرم افزاري به اختصار معرفي شده و سپس مزايا و کاستی‌های كسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقايسه با ديگر روش‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت‌ها و پيچيدگي‌هاي مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاري در نظام‌هاي حقوقي گوناگون و عمق دقيق حفاظت اختراعی از نرم‌افزارها در ايران بررسي شده است. سپس گستره و عمق نوآوری‌ها در صنعت نرم‌افزار ايران مورد ارزيابی قرارگرفته تا نياز به حفاظت اختراعی در صنعت نرم افزار ايران و کفايت حفاظت‌های قانونی موجود ارزيابی گردد. در آخر، نارسايي‌های موجود در زمينه حفاظت از اختراعات نرم‌افزاری معرفی می‌گردند.

 تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.