انتشار خبرنامه انجمن مديريت فناوری ايران
تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.