برگزاری پانزدهمين همايش بين المللی موسسه مطالعات بين المللی انرژی
تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۱۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.