انتشار گزارشی در مورد سياست نوآوری در اروپا

 اين هفته (هفته نخست آذرماه 1390) گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مشترک کميسيون اروپا در مورد سياست های پژوهش و نوآوری مناسب برای اروپا منتشر گرديد که از بسياری جهات خواندنی است. از جمله نکات مطرح شده در اين گزارش می توان به موارد زير اشاره کرد

 -         اين که شرکت های کوچک و متوسط با سرعت بيشتری نسبت به شرکت های بزرگ و بالغ رشد می کنند ضرورتاً نشان از نوآورتر بودن آنها ندارد.

-         در بيشتر صنايع نوعی مدل اندازه بهينه بنگاهی حاکم است. لذا جهت گيری سياست ها حتماً نبايد کمک به بزرگ شدن شرکت های کوچک و متوسط باشد.

-         کمک به همه شرکت های کوچک صحيح نيست و حمايت از پژوهش در اين شرکت ها ضرئرتاً به رشد سريع تر انها کمک نمی کند.

-         نوآوری شرکت ها در گرو عوامل (اقتصادی، قانونی و فناورانه) گوناگونی است و تعريف شرکت های نوآور تنها نبايد با استناد به عامل پژوهش و توسعه صورت گيرد. توان شرکت ها در ارائه محصولات جديد و بهبود يافته به بازار هم بسيار مهم است.

-         بهترين سياست نوآوری در اروپا بايد نوعی سبد سياستی هدفمند (عمودی) باشد که در آن به تفاوت طول عمر، اندازه، صنعت محل فعاليت و ويژگي های شرکت ها و همچنين جايگاه فناورانه و اقتصادی کشورهای محل فعاليت آنها نيز توجه شده باشد.

-         توان شرکت ها در جذب فناوری های نوين بايد به عنوان يک شاخص نوآوری مهم مورد توجه قرار گيرد.

-         کمک به صنايع پيشرفته لازم اما کافی نيست. شرکت های فعال در صنايعی با فناوری های متوسط و غير پيشرفته هم ظرفيت نوآوری بالايي دارند.

-         سبد سياستی جديد بايد پيش از ابلاغ و اجرايي شدن تست شده و آثار آن به دقت و به صورت نظام مند ارزيابی گردد.

در اين گزارش که متن آن جهت مطالعه تقديم می شود، شاخص های دسته بندی شرکت ها و همچنين برخی سياست های مناسب برای هر گروه از شرکت ها آمده اند.

 



تاريخ: ۱۳۹۰/۹/۶

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.