کارگاه يک‌روزه "تحليل فرآيندهای مديريت فناوری"، شرکت سايپاپرس، سی‌ام آذر 1390، تهران، ايران.


تاريخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.