کارگاه دانشجویان دکترای نوآوری باز در اسپانیا
تاريخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.