چین بر مسند نخست ثبت اختراع در دنيا نشست

 

آخرين گزارش توماس رويتر در مورد ثبت اختراعات در چين منتشر شد. در اين گزارش، اختراعات ثبت شده ان کشور رصد و راهبردهای نوآوری چين با ديگر پيشتازان جهانی مقايسه شده است. با خواندن اين گزارش می‌توان دريافت که با وجود نشستن چين بر مسند نخست ثبت اختراع در جهان، موقعيت اين کشور به عنوان يک بازيگر جهانی با چالش‌هايي نيز روبه‌رو است.

از مهم‌ترين يافته‌های اين پژوهش می ‌توان به موارد زير اشاره کرد:

-  بيشترين اختراعات دنيا در چين ثبت می‌شوند: آمار تقاضانامه‌های ثبت اختراع منتشر شده چين در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 رشدی 16.7 درصدی را تجربه کرده‌است و در سال 2011 چين به جايگاه نخست ثبت اختراع جهان تبديل شده است.

-  تاثير فزاينده بر انتشارات علمی: در پنج سال گذشته، رشد سالانه تعداد مقالات علمی منتشر شده چينی‌ها 80 درصد بوده و اين رشد چين را به دومين کشور از نظر توليدات علمی تبديل کرده است. اين در حالی است که آمريکا (که اکنون در جايگاه نخست نشسته) تنها رشدی 5 درصدی داشته است.

-  کند در گسترش جهانی: سازمان‌های چينی همچون شرکت‌های کشورهای صنعتی زياد به دنبال حفاظت از اختراعات خود در ديگر کشورها نيستند. در حال حاضر تنها 5.6 درصد از اختراعات چينی در بيرون از چين هم مورد حفاظت قرار می‌گيرند، در حالی که اين رقم در آمريکا 48.8 و در ژاپن 38.7 درصد است.

- ضعف نوآوری شرکت‌ها: بررسی 100 شرکت‌ نوآور جهانی نشان می‌دهد که بيشتر اين شرکت‌ها از کشورهای آمريکا (40 درصد)، اروپا (29 درصد) و ژاپن (27 درصد) هستند. 

متن کامل گزارش برای مطالعه علاقمندان تقديم می‌گردد.

 تاريخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.