"در چيستی و چرايي مديريت فناوری"، سيد کامران باقری، فصلنامه هنر نهم، شماره 12، مرداد-شهريور 1390، صفحه 51 الی 54

 چکيده

روزگاری بالانشين فهرست ثروتمندان جهانیکسانی چون راکفلرها بودند که دستی در کسب و کار نفت يا ديگر منابع اوليه دشتند. چالش اصلی کسب و کار اينان اطمينان از دسترسی پايدار و کم هزينه به همين منابع اوليه بود. گاهی يورش به کشورهای صاحب منابع با هدف چنگ اندازی به داشته های آنها راهی برای روبه رو شدن با اين چالش بود. بعد از دسترسی به منابع، تکليف کار روشن بود. اين منابع يا در اختيار ديگرانی قرار می گرفت که چگونگی تبديل آنها به محصولات مشتری پسند را می دانستند يا کسانی که منابع را در دست داشتند آستين ها را بالا زده و محصولات پايين دستی را هم توليد می کردند. بخش عمده قيمت محصولات مصرفی در آن دوره همين هزينه منابع اوليه و انرژی به کار رفته در توليد آنها بود. بنابراين حاشيه سود توليد کنندگان محصولات پايين دستی اندک و توان چانه زنی تامين کنندگان منابع اوليه زياد بود. هر محصولی که ساخته می شد سال ها بر بازار حاکم بود....

 تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.