انتشار نتايج نخستين پژوهش در کشور در مورد افشای اختراعات در ايران

 

به تازگی نتايج نخستين پژوهش در کشور در مورد افشای اختراعات در ايران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. متن کامل اين گزارش در اين لينک قابل دسترسی است. اين گزارش تحليلی از اين نظر مهم است که کارکرد "افشا" تاکنون در نظام ثبت اختراعات ايران مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اين در حالی است‌که کارکرد افشا يکی از دلايل وجودی نظام ثبت اختراعات به شمار می‌رود.

در اين گزارش ابتدا کارکردهای نظام ثبت اختراعات و تشويق افشاي اختراعات به عنوان يکي از اين کارکردها معرفي مي‌گردند. برخي انتقادات صاحب نظران نسبت به نظام افشاي اختراعات مرور شده و در ادامه ضمن معرفی نظام افشاي اختراعات در ديگر کشورها، اين نظام در ايران کاوش شده و مورد تحليل قرار مي گيرد و مهم‌ترين نارسايي‌هاي آن از سه ديدگاه چگونگی، زمان و کفايت افشا معرفي مي‌گردند. در آخر توصيه‌هايی سياستی برای بهبود کارکرد تشويق افشا در نظام ثبت اختراع ايران مطرح می‌شوند.

اين پژوهش توسط سيد کامران باقری، مريم کبريايي و حميد عزيزی مرادپور و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است.

 

 تاريخ: ۱۳۹۱/۶/۱۴

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.