کارگاه آموزشی دو روزه موج نوآوری،آکادمی مديران شرکت بين‌المللی کناف، سیِنا، ايتاليا، 30-31 فروردين 1391


تاريخ: ۱۳۹۱/۶/۲۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.