"دسترسى عمومى به اطلاعات اختراع در ايران؛ چرايي و چگونگی"، سيد کامران باقری، مريم کبريايی و حميد عزيزی مرادپور، فصلنامه رشد فناوری، سال هشتم، شماره 30، بهار 1391.

 

در اين مقاله چرايي افشای اختراعات ثبت شده به عنوان يکی از کارکردهای اصلی نظام ثبت اختراع مورد کاوش قرار می‌گيرد. در ادامه چگونگی افشای اختراعات در ايران بر اساس قانون و همچنين در عمل بررسی و تحليل می‌شود. اين مقاله با ارائه نتايج يک پژوهش انجام شده در اين زمينه نشان می‌دهد که اگر چه در طراحی نظام ثبت اختراعات ايران و تدوين قانون مربوطه، تشويق افشای اطلاعات اختراع مورد توجه بوده است اما اين کارکرد مهم در ايران در مقايسه با آنچه که بر پايه استانداردها و معاهدات پذيرفته‌شده بين‌المللی انجام می‌شود تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. اين پژوهش بيان می‌دارد که در صورت بهبود ندادن کارکرد افشای اختراعات در ايران، پايه‌های نظام ثبت اختراع ملی همچنان متزلزل مي­ماند و اين نظام جايگاه شايسته خود را در راه پيشرفت علم و فناوری کشور پيدا نمی‌کند.

 تاريخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۵

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.