انتشار نخستين مقاله تحليلی در مورد پراکندگی جغرافيايي اختراعات ثبت شده در ايران

 نخستين مقاله تحليلی در مورد پراکندگی جغرافيايي اختراعات در ايران در فصلنامه سياست علم و فناوری منتشر شد که متن کامل آن در اين لينک قابل دسترس است

در اين پژوهش براي نخستين بار بانکي اطلاعاتي از اختراعات ثبت شده در ايران در فاصله سالهاي 1387 تا 1389 تهيه و مورد تحليل قرار گرفته است. در اين راستا سه پرسش مهم از نگاه سياستگذاري فناوري که تاکنون بيپاسخ مانده بودند شامل چگونگي پراکندگي فعاليتهاي نوآورانه در سطح استانهاي کشور، تاثير فاصله استانها تا پايتخت و ميانگين سطح درآمد خانوارهای هر استان بر فعاليتهاي نوآورانه استانهاي کشور مورد کاوش قرار گرفته‌اند. نتايج نشاندهنده تمرکز شديد فعاليتهاي نوآورانه در تهران و چند شهر بزرگ است. همچنين، دستاوردهاي اين پژوهش بر عدم تاثير ميانگين سطح درآمد خانوار اما تاثير معنادار فاصله استانها تا پايتخت بر تعداد اختراعات ثبت شده استانهاي کشور دلالت ميکنند.

 

 



تاريخ: ۱۳۹۲/۱/۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.