نخستين مقاله پژوهشی درباب ميانداری در "شبکه‌های نوآوری مورد حمايت مالی دولت"

 

هر چه نگاه باز به فرآيند نوآوری دامنه گسترده‌تری به خود می‌گيرد، شرکت‌ها و سازمان‌های بيشتری پا به شبکه‌های همکاری با هدف توسعه و تجاری‌سازی فناوری می‌گذارند. اين شبکه‌ها که به شبکه‌های نوآوری شهره هستند، بيش از پيش در کانون توجه پژوهشگران، مديران و سياست‌گذاران نوآوری قرار گرفته‌اند.

به تازگی شيوه تشکيل هدفمند و ميانداری اين شبکه‌ها به عنوان موضوعی پيچيده و چند وجهی مورد توجه تعداد معدودی از پژوهشگران مديريت نوآوری قرار گرفته است. مراد از مياندار، سازمانی است که وظيفه هماهنگی اعضا، مديريت و نگهداشت شبکه در جهت بيشينه‌سازی تحقق اهداف نوآورانه مطلوب را بر دوش دارد.

اگر چه در زمينه شبکه‌های نوآوری پژوهش‌های بسيار گسترده‌ای از ابعاد مختلف صورت گرفته است، اما ميانداری اين شبکه‌ها همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی همراه است. به تازگی نخستين پژوهش در باب ميانداری در"شبکه‌های نوآوری مورد حمايت مالی دولت"انجام پذيرفته و نتايج جالب توجه آن در قالب مقاله‌ای منتشر شده است. اين مقاله به زودی در کنفرانس بسيار معتبرDRUID 2013در اسپانيا ارائه خواهد شد.

متن کامل اين مقاله از اين لينک بر روی وبگاه کنفرانس و از اين لينک بر روی وبگاه هم‌آفرينی در دسترس است.

 تاريخ: ۱۳۹۲/۲/۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.