کارگاه نيم روزه مديريت نوآوری باز و شبکه‌ای، انجمن مديريت فناوری ايران، تهران، ايران، 18 آذر 1392.


تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.