کارگاه يک‌روزه مديريت و تجاری‌سازی فناوری، دانشگاه آزاد مشهد، 21 آذر1392.


تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.