"بررسی عملکرد نظام ثبت اختراع ايران"، سيد کامران باقری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهرماه 1392.

در اين گزارش، برای نخستين بار چهار کارکرد مطلوب از نظام ملی ثبت اختراع ايران (يا همان فلسفه وجودی اين نظام) از نگاه علمی و تا حدامکان بر پايه آمار و ارقام و مستندات مورد تحليل قرار گرفت. اين تحليل نشان می‌دهد که نظام ثبت اختراع نتوانسته با تضمين حقوق انحصاری تجاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در سطح ملی باشد. همچنين اين نظام نتوانسته سهم بايسته خود را در شکل‌گيری بازار تبادل اختراعات ميان اجزای مختلف نظام نوآوری بازی کند. کارنامه عملکرد نظام ثبت اختراع ايران از منظر افشای اطلاعات اختراعات ثبت شده هم بسيار ضعيف است. به نظر می‌رسد مهم‌ترين کارکرد اين نظام در گذشته، ارسال پيام (آنهم در سطح فردی) بوده که اين کارکرد هم به مرور زمان رنگ باخته و کاهش‌های شديد و اخير در تقاضا برای ثبت اختراع را می‌توان به افول اين کارکرد نسبت داد.تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.