انتشار مقاله‌ای در باب حفاظت از دارايي‌های فکری در صنعت نرم‌افزار ايران
در شماره ماه ژانويه (2014) ژورنال حقوق مالکيت فکری، مقاله‌ای با موضوع پارادوکس‌های مالکيت فکری در صنعت نرم‌افزار ايران منتشر شده است. متن کامل اين مقاله از اين لينک قابل دسترس است.
اين مقاله ابتدا دو پارادوکس مالکيت فکری را در بافت کشورهای در حال توسعه بررسی می‌کند: (1) رژيم تملک‌پذيری ضعيف با وجود قوانين مناسب و (2) افزايش تقاضا برای کسب حقوق مالکيت فکری با وجود سطح پايين حفاظت از اين حقوق. سپس صنعت نرم‌افزار ايران به صورت ويژه بررسی می‌گردد. در اين راستا، ابتدا مطالعات پيشين در زمينه حفاظت از حقوق مالکيت فکری در اين صنعت مرور می‌شوند. سپس، حفاظت از مالکيت فکری نرم‌افزارها بر اساس قانون ايران به تفصيل بررسی می‌شود. در ادامه، حفاظت واقعی از دارايي‌های فکری با مراجعه به مديران شرکت‌های نوآوری صنعت نرم‌افزار ايران، مطالعه و تحليل می‌گردد. در انتها و با توجه به نتايج به دست آمده، پارادوکس‌های دوگانه مورد اشاره در بافت صنعت نرم‌افزار ايران تحليل می‌شوند.


تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.