"سياستگذاريهاي كلان ملي و سيستم هاي ملي نوآوري" ، سيد حبيب ا... طباطبائيان و سيد كامران باقري ، فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت صنعتي ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ، شماره دوم ، پاييز 1382.
تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.