برگزاری کارگاه تجاری‌سازی فناوری در حوزه سلامت
شرکت زيست فناوری بهوزان با همکاری انجمن مديريت فناوری کارگاه آموزشی "تجاری‌سازی فناوری در حوزه سلامت" را در روزهای 13 و 14 اسفندماه 1393 برگزار می‌کند. دراين کارگاه، ابتدا مفهوم تجاری‌سازی فناوری و اهميت آن در بافت حوزه سلامت بررسی می‌گردد. سپس الزامات وعوامل موثربرتجاری‌سازی فناوری‌های حوزه سلامت با ذکر مثال‌های متعدد از فناوری‌های اين حوزه بررسی وتحليل می‌شوند. سپس نکات کليدی در باب تجاری‌سازی فناوری به تفکيک سه بخش عمده حوزه سلامت بيان می‌شوند. در کل کارگاه و مثال‌های ذکر شده، بافت فضای کسب‌وکار ايران مورد توجه ويژه خواهد بود. مدرسان اين کارگاه آقای دکتر سيد کامران باقری و خانم آسيه صفازاده خواهند بود. در ادامه، مدل کسب‌وکار و اهميت آن در تجاری‌سازی فناوری تشريح می‌شوند. در انتها بامشارکت شرکت‌کنندگان، راهبردتجاری‌سازی يک فناوری خاص درايران طراحی و تحليل می‌شود.

اطلاعات بيشتر در خصوص شرايط شرکت در اين کارگاه در وبگاه انجمن مديريت فناوری (لينک) آمده است.


تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۸

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.