برگزاری جشنواره کارآفرينی پل
انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی «جشنواره‌ی کارآفرینی پل» را برگزار می کند. این جشنواره سعی دارد پلی باشد برای معرفی کارآفرينان ايرانی به اکوسیستم کارآفرینی فعال دنیا. مخاطبین اصلی جشنواره کارآفرینان، صاحبان ایده، نخبگان و دانشجویان سراسر کشور هستند. اگر دارای طرح یا ایده‌ای نو و کارآفرينانه يا به دنبال راه اندازی کسب‌وکار خود هستید، توصيه می‌کنم به وبگاه اين جشنواره در لينک زير مراجعه کنيد.
 
 


تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.