"بررسی نظام مالکيت فکری ايران", مهدی گودرزی و سيد کامران باقری، فصلنامه رشد فناوری، سال دوم، شماره شش، بهار 1385.
تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.