کارگاه آموزشی نيم روزه "نحوه سنجش R&D و سنجش نوآوری"، جنب دومين همايش روش های تحقيق در علوم و فنون مهندسی- مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما، 19 ارديبهشت 1381


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.