كارگاه آموزشي يک روزه "مديريت فناوری در شركت هاي نوپا"، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، اسفندماه 1384


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.