سخنراني با موضوع "قراردادهای امتياز فناوری"، كارگاه آموزشي فن بازار ، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، 1 مرداد 1385


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.