كارگاه آموزشي دو روزه "مديريت فناوری"، دومين دوره آموزشي مديران پارك ها و مراكز رشد كشور، پارك فناوري يزد، ايران، 16و 17 آذر 1385


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.