كارگاه آموزشي يک روزه "قراردادهای امتياز فناوری"، سومين دوره آموزشي مديران پاركها و مراكز رشد، تهران، 9 اسفند 1385


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.