کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت فناوری"، مرکز مطالعات توسعه منطقه اي استان خراسان رضوي (در محل فرمانداري مشهد)، 31 خرداد 1386.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.