كارگاه آموزشي يک روزه "قراردادهای امتياز فناوری"، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 9 خرداد 1386.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.