"نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت"، محمد رضا بختياری و سيد کامران باقری، فصلنامه رشد فناوری، سال دوم، شماره هفت، تابستان 1385.
تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.