سخنرانی با عنوان "تجربه صنعت نفت نروژ در سياستگذاری فناوری"، شوراي هماهنگي پژوهش وزارت نفت، ساختمان وزارت نفت، تهران، 3 بهمن 1386.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.