کارگاه آموزشی يک روزه "نقشه راه فناوری"، شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی، تهران، 8 تير 1388.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.