کارگاه آموزشی يک روزه "تجاری سازی فناوری"، پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، 17 دی 1388.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.