کارگاه آموزشی "تجاری سازی اختراعات در ايران و خارج از کشور"، جنب دومين جشنواره ملی نوآوری و شکوفايي، 21 بهمن 1388.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.