کارگاه آموزشی "مديريت فناوری در صنعت گاز"، (همراه با استاد گرامی جناب آقای دکتر آراستی)، گردهم آيي روسای پژوهشی شرکت ملی گاز، بندر عباس، 5 اسفند 1388.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.