سخنرانی کليدی با عنوان "تجاری سازی فناوری در صنعت نفت"، چهاردهمين همايش نفت، گاز و پتروشيمی، هتل المپيک تهران، 30 ارديبهشت 1389.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.