کارگاه آموزشی دو روزه "مديريت فناوری پيشرفته"، مديران پژوهشکده های زير نظر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی ، تهران، 27 و 28 مهرماه 1389.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.