سخنرانی کليدی با عنوان "نوآوری باز و شرکت های دانش بنيان"، چهارمين گردهمايي تخصصی فعالان و متخصصان مديريت فناوری، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، تهران، 28 ارديبهشت 1390.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.