کارگاه آموزشی نيم روزه "نوآوری باز، شبکه سازی و مديريت مالکيت فکری"، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران، 2 خرداد 1390.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.