کارگاه آموزشی دو روزه "تحليل فرآيندهای مديريت فناوری "، پالايشگاه سرخون و قشم، بندرعباس، ايران، 4و 5 تيرماه 1390.


تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.