کارگاه آموزشی "مديريت نوآوری در صنعت نفت ايران"، دوره عالی مديريت نفت و گاز، در محل انستيتو نفت دانشگاه تهران، ايران، 15 تير 1390.
تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.