کارگاه يک روزه "تجاری سازی فناوری"، انجمن مديريت فناوری ايران، در محل مرکز تحقيقات سياست های علمی کشور، تهران، ايران، 30 تير 1390.
تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۳

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.