"فروش تکنولوژی- فروش امتياز بهره برداری از تکنولوژی"، نشريه داخلی پژوهشگاه صنعت نفت، سال اول، شماره صفر، مهر 1388.
تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۲

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.