مدت زمان: 28:01
  نمایش ویدیو
  دانلود ویدیو
 
 آشنايي با مالکيت فکری (گفتگوی تخصصی)
تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸
 

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.