مدت زمان: 20:00
  نمایش ویدیو
  دانلود ویدیو
 
 رابطه فناوری و توسعه ملی
تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸
 

هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.