"نگاهی تحليلی به عملکرد نظام ثبت اختراعات ايران"، سيد کامران باقری، سومين کنفرانس بين‌المللی مديريت فناوری، جزيره کيش، 20 آذرماه 1392.
Seyed Kamran Bagheri, "The performance of Iranian patent system: an analytical look," 3rd International & 7th National Conference on Management of Technology, Kish, Iran, 11 December 2013.
۱۳۹۲/۱۰/۱ :تاريخ

  Seyed Kamran Bagheri, Kinsuk Mani Sinha, Alberto Di Minin, "Who Orchestrates Publicly-Funded Research Networks?" Paper to be presented at the DRUID Conference 2013, Barcelona, Spain, June 17-19
ميانداری شبکه‌های نوآوری تامين مالی شده دولتی بر عهده کيست؟ سيد کامران باقری، کينشوک مانی سينها، آلبرتو دي‌مينين، ارائه در کنفرانس درويد 2013، بارسلونا، اسپانيا، 17-19 ژوئن.
۱۳۹۲/۲/۱ :تاريخ

  Seyed Kamran Bagheri and Sasan Sadraei, "Engineering Networks of Innovation: The case of the Iran’s Oil & Gas Sector," The 15th IIES Conference and Exhibition – Technology & Innovation in Oil and Gas Industry, November 1-2, 2011, Tehran, Iran.
"مهندسی شبکه های نوآوری: مورد کاوی صنعت نفت و گاز ايران"، سيد کامران باقری و ساسان صدرايي، پانزدهمين همايش بين المللی موسسه مطالعات بين المللی انرژی: فناوري و نوآوري در صنعت نفت و گاز ، 10-11 آبان 1390، تهران، ايران.
۱۳۹۰/۸/۱۵ :تاريخ

  "گذار از پژوهش جزيره ای به نوآوری شبکه ای در صنعت نفت ايران: فرصت ها و چالش ها"،سيد کامران باقری و ساسان صدرايي، چهارمين کنفرانس ملی مديريت تکنولوژی، مرکز همايش های رازی،17-18 آبان 1389، تهران.
Seyed Kamran Bagheri, Sasan Sadraei, "Transition from isolated research to innovation network in the Iranian petroleum industry: Opportunities and challenges," 4thNational Conference on Management of Technology, 8-9, November 2010, Tehran, Iran
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Maryam Tavakol Moghaddam and Seyed Kamran Bagheri, "Chemical Engineering Software and protection thereof," 14th International Oil, Gas & Petrochemical Congress, 19-20 May 2010, Tehran, Iran
"حفاظت از نرم افزارهای مهندسی شيمی در ايران"، مريم توکل مقدم و سيد کامران باقری، چهاردهمين کنگره بين المللی نفت، گاز و پتروشيمی، 29-30 ارديبهشت 1389، هتل المپيک، تهران.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "مديريت مالکيت فکری و توسعه فناوری در صنعت نفت ايران"، سيد کامران باقری، ناصر باقری مقدم، امير شفيعي علويجه، سومين همايش توسعه فناوری در صنعت نفت، مرکز همايشهای بين المللی صدا و سيما، چهارم اسفند 1386، تهران.
Seyed Kamran Bagheri, Naser Bagherimoghaddam, Reza Shafiei, "Intellectual Property and Technology Development in Petroleum Industry," Technology development in Petroleum Industry, February 24-25, 2008, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Seyed Kamran Bagheri, Morteza Rezapour and Maryam Rashtchi, "Open Innovation Roadmapping," R&D Globalization Conference, June 25-26, 2007, Tehran, Iran.
"نقشه راه فناوری در بستر نوآوری باز"، سيد کامران باقری، مرتضی رضاپور و مريم رشتچی، کنفرانس جهانی سازی تحقيق و توسعه، مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما، 4-5 تير 1386، تهران.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "تحليل پتنت‌هاي مربوط به الماسواره‌ها"، سيد کامران باقری، شيرين عليخانی، احمد فاضلی، مهديه فرازکيش و عاطفه سليمی، اولين همايش نانوفناوري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، 16و 17 اسفند 1385، تهران.
Seyed Kamran Bagheri, Shirin Alikhani, Ahmad Fazeli, Mahdieh Farazkish and Atefe Salimi, "Patent analysis of diamondaid technological field," First conference on the application of Nanotechnology in Petroleum Industry, March 7-8, 2007, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "بررسي وظايف حاكميتي دولت ها در حوزه مالكيت فكري با نگاهي به تجارب ايران و ساير كشورهاي جهان"، مهدی گودرزی و سيد کامران باقری، نخستين همايش ثبت نوين در ايران، 20 آبان 1385، تهران.
Mehdi Goodarzi & Seyed Kamran Bagheri, "The role of government in the field of intellectual property: a comparative study," First conference of modern registration, November 11, 2006, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Mehdi Goodarzi & Seyed Kamran Bagheri, "IP system in Iran: a comparative study," Portland International Center for Management of Engineering and Technology,July 8-13, 2006, Istanbul, Turkey.
"نظام مالکيت فکری در ايران"، مهدی گودرزی و سيد کامران باقری، کنفرانس بين المللی مديريت تکنولوژی پيکمت، 17-22 تير 1385، استانبول، ترکيه
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "ارزيابي سياستگذاري تكنولوژي در صنعت نرم افزار هند"، سيد حبيب ا... طباطبائيان ، سيد كامران باقري، مهدي گودرزي و علي نوده ، دومين كنفرانس مديريت تكنولوژي، 26-28 ارديبهشت 1384.
Seyed Kamran Bagheri, Habibollah Tabatabaeian, Mehdi Goodarzi and Ali Nodeh, "Technology policy assessment: the case of software industry of India," Second Technology Management Conference of Iran,May16-18, 2005, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Mehdi Goodarzi & Seyed Kamran Bagheri, "IP system in Iran: a closer look," Second Technology Management Conference of Iran, May16-18, 2005, Tehran, Iran.
"نگاهی دقيقتر به نظام مالکيت فکری ايران"، مهدی گودرزی و سيد کامران باقری، دومين کنفرانس مديريت تکنولوژی ايران، 26-28 ارديبهشت 1384، تهران، ايران.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Seyed Kamran Bagheri, Maryam Rashtchi, Saiid Shokri & Mohammad Reza Shabani, "Patent Analysis in Research Institutes of Developing Countries, " 14thInternational Conference for “Management of Technology”, IAMOT,May 22-26, 2005,Vienna, Austria.
"تحليل پتنت در مراکز تحقيقاتی کشورهای در حال توسعه"،سيد کامران باقری، مريم رشتچی، سعيد شکری و محمد رضا شعبانی، چهاردهمين کنفرانس بين المللی مديريت تکنولوژی ياموت، 1-5 خرداد 1384، وين، اطريش.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Javad Mahboubi & Seyed Kamran Bagheri, "Launching venture capital industry in Iran," 14thInternational Conference for “Management of Technology”, IAMOT,May 22-26, 2005,Vienna, Austria.
"شکل گيری صنعت سرمايه گذاری خطرپذير در ايران"، جواد محبوبی و سيد کامران باقری، چهاردهمين کنفرانس بين المللی مديريت تکنولوژی ياموت، 1-5 خرداد 1384، وين، اطريش.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "پيوند هوشمندانه تحقيقات و انتقال تكنولوژي: گزينه اي استراتژيك براي صنعت نفت ايران"، سيد كامران باقري، ساسان صدرايي و منصور بزمي، دومين همايش ملي توسعه فناوري در صنعت نفت ، 1383.
Seyed Kamran Bagheri, Sasan Sadraii & Mansoor Bazmi, "Linking technology transfer to research and development: Absorptive capacity in Iranian Petroleum Industry," Second national conference on “Technology development in petroleum industry”, December 27-28, 2004, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Seyed Kamran Bagheri & Javad Mahboubi, "Importance of Patent Filing and Analyzing for Research Institutes of Developing Countries," WIPO national seminar on “The use of technological information contained in patent documentation as a tool for develop
"اهميت ثبت و تحليل پتنت براي مؤسسات تحقيقات صنعتي کشورهای در حال توسعه" ، سيد كامران باقري و جواد محبوبی، سمينار ملی سازمان جهانی مالکيت فکری، 26-28 مرداد 1383.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "بررسي زير ساختهاي صنعت سرمايه گذاري ريسك پذير در ايران" جواد محبوبي و سيد كامران باقري ، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ، 1383.
Javad Mahboubi & Seyed Kamran Bagheri, "Infrastructures of Venture Capital Industry in Iran," International Industrial Engineering Conference, July 14-15, 2004, Tehran, Iran
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  Seyed Kamran Bagheri & Javad Mahboubi, "Why managers in developing countries do not implement “Technology Management” guidelines: Case of Iran", Symposium of "Innovation Management in the Technology-Driven World" jointly hosted by STEPI (Korean Scien
"چرا مديران کشورهای در حال توسعه به آموزه های مديريت تکنولوژی عمل نمی کنند؟"، کنفرانس بين المللی مديريت تکنولوژی پيکمت، 10-15 مرداد 1383، سئول، کره جنوبی.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "اهميت ثبت و تحليل پتنت براي مؤسسات تحقيقات صنعتي" ، سيد كامران باقري ، چهارمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ، 1382.
Seyed Kamran Bagheri, "Patent Filing & Analyzing in Research Institutes," 4th Seminar of Iranian Industrial & Mines R&D Centers, 2003,Iranian Society of Industrial & Mines R&D Centers, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ايران براساس رويکرد سيستم نوآوری"، سيد کامران باقری، هفتمين كنگره سراسري همكاري هاي سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، 26 و 27 آذرماه 1382
Seyed Kamran Bagheri, "The missing chain of government, university, and industry cooperation in Iran from Innovation system point of view," 7thCongress on government, university, and industry cooperation, December 17-18, 2003, Isfahan Science and Technology Town, Isfahan, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "بررسي تحليلی صندوقهاي مالي توسعه تكنولوژي از ديدگاه سرمايه گذاري ريسك پذير"، هومن مستحسن و سيد كامران باقري، اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي، 138219-21 خرداد .
Hooman Mostahsan and Seyed Kamran Bagherim "The role of Technology Development Funds in Iranian National System of Innovation," 1st Technology Management Conference of Iran, June 9-11, 2003, Power Industry Technology Center, Tehran, Iran
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "حلقه مفقوده فرآيند انتقال تكنولوژي در صنعت برق ايران" ، سيد كامران باقري ، اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي ، 19-21 خرداد 1382
Seyed Kamran Bagheri, "Missing Chain of Technology Transfer process in Iranian Power Industry," 1stTechnology Management Conference of Iran, June 9-11, 2003, Power Industry Technology Center, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "بررسی ضعف انتشار تکنولوژی در صنعت برق ايران"، سيد کامران باقری، اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي ،19-21 خرداد 1382
Seyed Kamran Bagheri, "Lack of Technology Diffusion in Iranian Power Industry," 1st Technology Management Conference of Iran, June 9-11, 2003, Power Industry Technology Center, Tehran, Iran
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  " استفاده از تحليل پتنت بعنوان يكي از منابع اصلي اطلاعات تكنولوژي در صنعت برق"‌، سيد كامران باقري و ليلا بداغي ، هفدهمين كنفرانس بين المللي برق ، 1381.
Seyed Kamran Bagheri & Leila Bodaghi, "Using Patent Analysis, As a Key Source of Technology Information in Power Industry," 17thInternational Power System Conference, Oct 28-30, 2002, Ministry of Energy, Tavanir Organization, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "سنجش نوآوري در صنعت برق" ، سيد كامران باقري ، سومين همايش كيفيت و بهره وري در صنعت برق ، 1381.
Seyed Kamran Bagheri, "Innovation Survey in Iranian Power Industry," 3rdConference on Quality and Productivity in Electric Power Industry, June 17-19, 2002, Electric Power Technology Center, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "سنجش R&D يا سنجش نوآوري"، سيد كامران باقري، دومين همايش روشهاي تحقيق در علوم و فنون مهندسي،17 ارديبهشت 1381.
Seyed Kamran Bagheri, "R&D Measurement or Innovation Survey," 2ndConference on Research Methods in Science and Engineering, May, 7,2002, Imam Hussein University, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "سنجش R&D يا سنجش نوآوري"، سيد كامران باقري، دومين همايش روشهاي تحقيق در علوم و فنون مهندسي،17 ارديبهشت 1381.
Seyed Kamran Bagheri, "R&D Measurement or Innovation Survey," 2ndConference on Research Methods in Science and Engineering, May, 7,2002, Imam Hussein University, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ

  "لزوم مراكز حمايت از كار آفريني در صنعت برق" ، سيد كامران باقري و ليلا بداغي ، شانزدهمين كنفرانس بين المللي برق ، 1380.
Seyed Kamran Bagheri & Leila Bodaghi, " Technology Incubators and Iranian Power Industry", 16th International Power System Conference, Oct 2001, Ministry of Energy, Tavanir Organization, Tehran, Iran.
۱۳۹۰/۷/۲۰ :تاريخ


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.