سخنرانی با عنوان نگاهی تحليلی به عملکرد نظام ثبت اختراعات ايران، سومين کنفرانس بين‌المللی مديريت فناوری، جزيره کيش، 20 آذرماه 1392.
Keynote Speak on the performance of Iranian patent system, 3rd International & 7th National Conference on Management of Technology, Kish, Iran, 11 December 2013.
۱۳۹۲/۱۰/۱ :تاريخ

  Emerging IP Management practices, Workshop on Patent and Economic Development, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy, 31 October 2013.
تازه‌های مديريت مالکيت فکری، کارگاه آموزشی ثبت اختراع و توسعه اقتصادی، دانشگاه سانتآنا، پيزا، ايتاليا، 9 آبان 1392.
۱۳۹۲/۸/۲۳ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان عملکرد نظام ثبت اختراع ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، تهران، 23 شهريور 1392.
Keynote Speak on The performance of Iranian patent system, Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO), Tehran, Iran, 14 September 2013.
۱۳۹۲/۸/۲۳ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان تحليل روند ثبت اختراعات در ايران ، ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور، 17 شهريور 1392.
Keynote Speak on Analyzing the trends of patents registered in Iran, Steering committee of Iranian Comprehensive Scientific Plan, 8 September 2013.
۱۳۹۲/۸/۲۳ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان نگاهی متفاوت به عملکرد نظام ثبت اختراع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 13 شهريور 1392.
Keynote Speak on The performance of Iranian Patent system, Iranian parliament's research center, 4 September 2013.
۱۳۹۲/۸/۲۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی نيم‌روزه مالکيت فکری، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، 6 شهريور 1391
Intellectaul Property Management, Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO), Tehran, Iran, 27 August 2012.
۱۳۹۱/۶/۲۸ :تاريخ

  کارگاه آموزشی نصف روزه "جستجو و تحليل اسناد ثبت اختراع صنايع بالادستی نفت و گاز"، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران، 21 شهريور 1390.
Half-day workshop on "Upstream Petroleum Patent Search & Analysis," Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran, 12 September 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه يک روزه "جستجو و تحليل اسناد ثبت اختراع"، برگزار شده توسط انجمن مديريت فناوری، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، 12 تير 1390.
One-day workshop on "Patent Search & Analysis," Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 3 July 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی نصف روزه "مديريت مالکيت فکری در صنايع بالادستی نفت و گاز"، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران، 11 تير 1390.
Half-day workshop on "IP Management in Upstream Oil & Gas Industry," Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran, 2 July 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دوساعته "آشنايي با مديريت مالكيت فكري"، دوره تخصصی تربيت مدرسين و مربيان کارآفرينی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 28 ارديبهشت 1390.
Two-hour Workshop on "An introduction to IP Management," Advanced Entrepreneurship Training Course, Tehran, Iran, May 18, 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دوساعته "آشنايي با مديريت مالكيت فكري"، دوره تخصصی تربيت مدرسين و مربيان کارآفرينی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 15 ارديبهشت 1390.
Two-hour Workshop on "An introduction to IP Management," Advanced Entrepreneurship Training Course, Tehran, Iran, 5 May 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دوساعته "آشنايي با مديريت مالكيت فكري"، دوره تخصصی تربيت مدرسين و مربيان کارآفرينی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1 ارديبهشت 1390.
Two-hour Workshop on "An introduction to IP Management," Advanced Entrepreneurship Training Course, Tehran, Iran, 21 April 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دوساعته "آشنايي با مديريت مالكيت فكري"، دوره تخصصی تربيت مدرسين و مربيان کارآفرينی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 31 فروردين 1390.
Two-hour Workshop on "An introduction to IP Management," Advanced Entrepreneurship Training Course, Tehran, Iran, 20 April 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دوساعته "آشنايي با مديريت مالكيت فكري"، دوره تخصصی تربيت مدرسين و مربيان کارآفرينی- دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 31 فروردين 1390.
Two-hour Workshop on "An introduction to IP Management," Advanced Entrepreneurship Training Course, Tehran, Iran, 20 April 2011.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "نقش مديريت مالکيت فکری در توسعه فناوری صنعت نفت"، دوره آشنايي با مبانی و کليات صنعت نفت ويژه خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها، ساختمان مرکزی وزارت نفت، 16 خرداد 1389.
Keynote Speak on "IP Management’s role in Petroleum Technology Development," Petroleum Ministry Headquarters, Tehran, Iran, 6 June 2010.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "نگاهی جامع به ابعاد مالکيت فکری از دو منظر نظام ملی نوآوری و صاحبان نوآوری"، همايش يک روزه جايگاه اثبات نوآوری در نظام ملی نوآوری (بزرگداشت دکتر سليمی)، دانشگاه امير کبير، 2 دی 1388.
Keynote Speak on "Intellectual Property in the context of National Innovation System," Innovation Conference, Amirkabir University, Tehran, Iran, 23 December 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دو ساعته "تحليل اسناد ثبت اختراع"، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران، 2 دی 1388.
Two-hour workshop on "Patent Analysis," Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)‏, Tehran, Iran, 23 December 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "تجربه ای ايرانی در حوزه مديريت مالکيت فکری"، کارگاه منطقه ای سازمان جهانی مالکيت فکری، کولومبو، سريلانکا، 21 آذر ماه 1388.
Keynote Speak on "Intellectual Property: Iran’s experience," WIPO’s regional workshop, Colombo, Sri Lanka, 12 December 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت مالکيت فکری و ثبت اختراعات"، برگزار شده توسط انجمن مديريت فناوری ايران، تهران، 14 آبان 1388.
One-day workshop on "Intellectual Property Management & Patenting," Iranian Association for Management of Technology (IRAMOT), Tehran, Iran, 5 November 2009
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دو ساعته "مديريت فناوری و دارايي های فکری در صنعت نفت و گاز"، جنب سومين همايش گاز ايران، 5 مهر 1388.
Two-hour workshop on "IP & Technology Management in Oil and Gas industries," 3rd Iran Gas Forum, Tehran, Iran, 27 September, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دو ساعته "آشنايي با مديريت مالکيت فکری"، دوره تربيت مدرس تخصصی کارآفرينی، دانشگاه آزاد مجتمع دانشگاهی پيامبر اعظم، تهران، 12 شهريور 1388.
Two-hour workshop on "An introduction to Intellectual Property Management," Advanced Entrepreneurship Training Course, Tehran, Iran, 3 September 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "مديريت مالکيت فکری"، دوره تربيت مدرس تخصصی کارآفرينی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، 19 مرداد 1388.
Two-hour workshop on "Intellectual Property Management," Islamic Azad University of Roodehen, Roodehen, Iran, 10 August 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "مديريت مالکيت فکری"، دوره تربيت مدرس تخصصی کارآفرينی، دانشگاه آزاد واحد دماوند، 18 مرداد 1388.
Two-hour workshop on "Intellectual Property Management," Islamic Azad University of Damavand, Damavand, Iran, 9 August 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "جستجو و تحليل اسناد ثبت اختراع"، مديران و کارشناسان شرکت مهندسی مپصا، 25 تير 1388.
One-day workshop on "Patent information search and analysis," Abdal Industrial Project Management Co. (MAPSA), Tehran, Iran, 16 July 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی نيم روزه "مديريت مالکيت فکری"، مديران و کارشناسان شرکت مهندسی مپصا، 4 تير 1388.
Half-day workshop on "Intellectual Property Management," Abdal Industrial Project Management Co. (MAPSA), Tehran, Iran, 25 June 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت مالکيت فکری"، ساختمان مرکزی دانشگاه پيام نور، 5 خرداد 1388.
One-day workshop on "Intellectual Property Management," Payame Noor University Headquarters, Tehran, Iran, May 26, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت مالکيت فکری"، پژوهشگاه نيرو، تهران، 28 ارديبهشت 1388.
One-day workshop on "Intellectual Property Management," Niroo Research Institute, Tehran, Iran, May 18, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "مديريت مالکيت فکری"، مديران و کارشناسان شرکت مهندسی مپصا، 28 ارديبهشت 1388.
Two-hour workshop on "Intellectual Property Management," Abdal Industrial Project Management Co. (MAPSA), Tehran, Iran, May 17, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مالکيت فکری در صنعت دارويي"، مديران پژوهشی شرکت های داروسازی (در محل شرکت توفيق دارو)، 22 ارديبهشت 1388.
One-day workshop on "Intellectual Property in pharmaceuticals," Tofigh Daru Research & Engineering Co., Tehran, Iran, May 12, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "جستجو و تحليل اطلاعات فناوری"، جنب دومين کنگره بين المللی ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی تشخيص پزشکی (سالن همايشهای رازی)، 3 ارديبهشت 1388.
Two-hour workshop on "Patent Search & Analysis," Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors, Tehran, Iran, April 23, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "آشنايي با حقوق مالکيت فکری"، پارک علم و فناوری مرکزی، اراک، 20 اسفند 1387.
Keynote Speak on "An Introduction to IP," ARAK Science & Technology Park, Arak, Iran, March 10 , 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "ثبت و ارزيابی اختراعات"، پارک علم و فناوری خراسان، مشهد، 17 اسفند 1387.
One-day workshop on "Patenting and Patent Examination," Khorasan Science & Technology Park, Mashhad, Iran, March 7, 2009.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت مالکيت فکری و استفاده از اطلاعات اختراعات"، جمع معاونين پژوهشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد ، 25 دی 1387.
One-day workshop on "IP Management and Patent Information," Islamic Azad University of Aliabad, Aliabad, Iran, January, 14, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت مالکيت فکری و تجاری سازی فناوری"، شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی، 31 تير 1387.
One-day workshop on "IP Management & Commercialization," Petrochemical Research & Technology Company, Tehran, Iran, July 21, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت مالکيت فکری و استفاده از اطلاعات اختراعات"، نشست معاونين پژوهشی مناطق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، 9 خرداد 1387.
One-day workshop on "IP Management," Islamic Azad University of Ray, Ray, Iran, May 29, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "جستجوی پتنت و نگارش ادعانامه اختراع"، دوره کارآموزی تربيت نيروی انسانی متخصص در حوزه مالکيت فکری، موسسه راه نو، 23 فروردين 1387.
One-day workshop on "Patent searching & drafting," Nanotech experts IP training, NEWWAY Institute, Tehran, Iran, April 11, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "تحليل اطلاعات ثبت اختراع"، دانشگاه سمنان، 20 اسفند 1386.
One-day workshop on "Patent Analysis," Semnan University, March 10, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مالکيت فکری و اطلاعات ثبت اختراع"، پارک علم و فناوری کرمانشاه، 16 اسفند 1386.
One-day workshop on "IP and Patent Information," Kermanshah Technology Park, Kermanshah, Iran, March 6, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "مديريت مالکيت فکری"، دوره پيشرفته تربيت مدرسان كارآفريني، دانشگاه تهران ، 10 اسفند 1386.
Workshop on "IP Management," Entrepreneurship Advanced Training Course, University of Tehran, Tehran, Iran, February 29, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "اهميت اطلاعات ثبت اختراع"، پارک فناوری پرديس، شهر پردیس، 8 اسفند 1386.
Keynote Speak on "Patent Information," Pardis Technology Parks, Pardis, Iran, February 27, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "اهميت اطلاعات ثبت اختراع"، دانشگاه زابل، 2 اسفند 1386.
Keynote Speak on "Patent Information," Zabol University, Zabol, Iran, February 21, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو روزه "مديريت مالکيت فکری و استفاده از اطلاعات ثبت اختراع"، انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن ايران، 29 و 30 بهمن 1386.
Two-day workshop on "IP Management and using patent information," Iranian R&D Society, Tehran, Iran, February 18-19, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سمينار "اهميت مديريت مالکيت فکری و سازماندهی آن در دانشگاه ها"، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 21 بهمن 1386.
Seminar on "IP Management at universities," Islamic Azad University Headquarters, Tehran, Iran, February 10, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "مديريت مالکيت فکری"، موسسه تحقيقات سرم و واکسن رازی، کرج، 16 بهمن 1386.
One-day workshop on "IP Management," Razi Pharmaceutical Research Institute, Karaj, Iran, February 5, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "مديريت ثبت اختراع و تحليل اطلاعات ثبت اختراع"، نشست معاونين پژوهشی جهاد دانشگاهی کل کشور، دانشگاه قم، 11 بهمن 1386.
Keynote Speak on "Patenting and patent analysis," ACECR's research managers' gathering in Qom, Iran, January 31, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سمينار با عنوان "مالكيت فكري در صنعت خودرو"، ايران خودرو، 19 دي 1386.
Seminar on "IP in Automobile Industry," Irankhodro Headquarters, Tehran, Iran, January 9, 2008.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "مالكيت فكري و ثبت اختراعات"، بزرگداشت روز پژوهش، جمع اساتيد دانشگاه سمنان، 3 دي 1386.
Keynote Speak on "IP & Patenting," Semnan University, Semnan, Iran, December 24, 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "اطلاعات ثبت اختراع"، دوره آموزشي پيشرفته تربيت متخصصين ثبت اختراع در نانو فناوري، موسسه راه نو، 27 آذر 1386.
Two-hour workshop on "Patent Information," Nanotech experts Advanced IP training, NEWWAY Institute, Tehran, Iran, December 18, 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "قراردادهای امتياز فناوری"، دوره آموزشي پيشرفته تربيت متخصصين ثبت اختراع در نانو فناوري، موسسه راه نو، 26 آذر 1386.
Two-hour workshop on "Technology Licensing Agreements," Nanotech experts Advanced IP training, NEWWAY Institute, Tehran, Iran, December 17, 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "مديريت دارايي هاي فكري"، دوره آموزشي پيشرفته تربيت متخصصين ثبت اختراع در نانو فناوري، موسسه راه نو، 26 آذر 1386.
Two-hour workshop on "IP Management," Nanotech experts Advanced IP training, NEWWAY Institute, Tehran, Iran," December 17, 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يك روزه "مديريت تحقيقات و مالكيت فكري"، در قالب دوره آموزشي چهار روزه مديريت تحقيق و توسعه، پژوهشگاه صنعت نفت،18 آذر 1386.
One-day Workshop on "IP Management," R&D Management training course, Research Institute of Petroleum Industry, December 9, 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "اطلاعات ثبت اختراع"، دانشگاه فردوسي مشهد، 8 آذر 1386.
Keynote Speak on "Patent Information," Firdausi University, Mashhad, Iran, November 29, 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه نيم روزه "آشنايي با حقوق مالكيت فكري"، دوره تربيت مدرسان كارآفريني، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ، 7 آذر 1386.
Half-day workshop on "An introduction to IP," Entrepreneurship Training Course, University of Tehran, Tehran, Iran, 28 November 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه نيم روزه "آشنايي با حقوق مالكيت فكري"، دوره تربيت مدرسان كارآفريني، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ، 1 آذر 1386.
Half-day workshop on "An introduction to IP," Entrepreneurship Training Course, University of Tehran, Tehran, Iran, 22 November 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه دو روزه "آشنايي با دارايي هاي فكري و استفاده از اطلاعات ثبت اختراع در تحقيق و توسعه"، مركز مطالعات تكنولو‍ژي دانشگاه اميركبير، مديران پژوهشی شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، 29 و 30 آبان 1386.
Two-day Workshop on "IP & Using patent information for R&D purposes," NIOPDC’s research Managers, Amirkabir Technology Studies Center, Tehran, Iran, 20- 21 Nov 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه نيم روزه "آشنايي با حقوق مالكيت فكري"، دوره تربيت مدرسان كارآفريني، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، 24 آبان 1386.
Half-day workshop on "An introduction to IP," Entrepreneurship Training Course, University of Tehran, Tehran, Iran, 15 November 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "علامت تجاري و حقوق مالكيت فكري"، دوره آموزشي مديريت برند، موسسه راه نو، 24 آبان 1386.
Keynote Speak on "IP & Trademarks,"Brand Management Training Course, NEWWAY Institute, Tehran, Iran, 16 October 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يك روزه "مديريت مالکيت فکری و تحليل اطلاعات ثبت اختراع"، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، در محل پارك فناوري دانشگاه تهران، 21 آبان 1386.
One-day workshop on "IP management and Patent Analysis," Tehran University tech. Park, Tehran, Iran, 12 Nov 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه نيم روزه "آشنايي با حقوق مالكيت فكري"، دوره تربيت مدرسان كارآفريني، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، 17 آبان 1386.
Half-day workshop on "An introduction to IP," Entrepreneurship Training Course, University of Tehran, Tehran, Iran, 8 November 2007.
۱۳۹۰/۸/۷ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "حرفه وکالت ثبت اختراع"، دوره آموزشي مقدماتي تربيت متخصصين ثبت اختراع در نانو فناوري، موسسه راه نو، 19 شهريور 1386.
Two-hour workshop on "Patent Attorney Profession,"Nanotech experts IP training, NEWWAY Institute, Tehran, Iran, 10 September 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو ساعته "علامت تجاری"، دوره آموزشي مقدماتي "تربيت متخصصين ثبت اختراع در نانو فناوري"، موسسه راه نو، تهران، 18 شهريور 1386.
Two-hour workshop on "Trademark," Nanotech experts IP training, NEWWAY Institute, Tehran, Iran, 9 September 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "مالكيت فكري و علائم تجاري"، نشست مديران نشان تجاری، پارك موزه كاخ سعدآباد، 4 شهريور 1386.
Keynote Speak on "IP & trademarks,"Brand Managers gathering, The Saadabad Palace, Tehran, Iran, 26 August 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "مالكيت فكري و قراردادهاي امتياز فناوری"، مركز رشد فناوري هاي پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف، 3 مرداد 1386.
One-day Workshop on "IP and Technology Licensing Agreements," Sharif High-tech incubation center, Tehran, Iran, 25 July 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  كارگاه آموزشي نيم روزه "ثبت اختراعات"، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، 20 تير 1386.
Half-day workshop on "What is patent?" Mohaghegh University, Ardebil, Iran, 11 July 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "اطلاعات ثبت اختراع"، گردهم آيي انجمن بيوفناوری در محل انستيتو پاستور، تهران، 19 ارديبهشت 1386.
Keynote Speak on "Patent Information," National Biotechnology Society, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran, May 9, 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  سخنراني "اطلاعات ثبت اختراع"، پارك علم و فناوري فارس، 6 ارديبهشت 1386.
Keynote Speak on "Patent Information," Fars Science & Technology Park, Shiraz, Iran, April 26, 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري و ثبت اختراعات"، دانشگاه علوم پزشكي تهران، اسفند 1385.
One-day workshop on "IP and Patenting," Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, March 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "اطلاعات ثبت اختراع"، پارك علم و فناوري استان مرکزی، 9 اسفند 1385.
Keynote Speak on "Patent Information," Arak Science & Technology Park, Arak, Iran, February 28, 2007.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "مديريت نشان تجاری"،شركت صادرات پتروشيمي، تهران، 4 دي 1385.
Keynote Speak on "Brand Management," National Petrochemical Commercial company, Tehran, Iran, December 25, 2006.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "مالكيت فكري و ثبت اختراع"، پارک فناوری كرمانشاه، 2 دي 1385.
One-day workshop on "IP and Patenting," Kermanshah Technology Park, Kermanshah, Iran, December 28, 2006.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  سمينار "مالكيت فكري"، پژوهشگاه صنعت نفت، 19 مهر 1385.
Seminar on "Intellectual Property," Research Institute of Petroleum Industry, October 11, 2006.
۱۳۹۰/۸/۶ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مالكيت فکری"، پارك علم و فناوري فارس، 6 تير 1385.
One-day workshop on "Intellectual Property," Fars Science and Technology Park‏, Shiraz, Iran, June 27, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "مالكيت فكري و ثبت اختراع"، موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي، سازمان آموزش و تحقيقات جهاد كشاورزي، كرج، 30 فروردين 1385.
One-day workshop on "IP and Patenting," Agricultural Biotechnology Research Center, Karaj, Iran, April 19, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري و ثبت اختراع"، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف، فروردين ماه 1385.
One-day workshop on "Intellectual Property & Patenting," ACECR- Sharif University Branch, Tehran, Iran, April, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري و ثبت اختراعات"، شركت دارويي توفيق دارو، اسفند 1384.
One-day workshop on "IP and Patenting," Tofigh Daroo Pharmaceutical Co., Tehran, Iran, March 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري و ثبت اختراع"، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده اقتصاد و مديريت، 11 اسفند 1384.
One-day workshop on "IP and Patenting," Sharif University of Technology, Tehran, Iran, March 2, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  ميزگرد تخصصي "چالش هاي فراروي حقوق مالكيت فكري در ايران"، مركز رشد ICT جهاد دانشگاهي، 17 بهمن 1384.
Expert panel on "IPRs in Iran and Challenges ahead," Rooyesh Incubator, Tehran, Iran, February 6, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري و ثبت اختراع"، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي، دي ماه 1384.
One-day workshop on "Intellectual Property & Patenting," Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran, January 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري"، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 23 آبان 1384.
One-day workshop on "Intellectual Property," Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran, November 14, 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "مالكيت فكري و ثبت اختراعات"، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، شهريور 1384.
One-day Workshop on "Intellectual Property & Patenting," Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran, September 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "مالكيت فكري"، مديران شركتهاي Hi-Tech (صنايع نوين)، 24 شهريور 1384.
One-day Workshop, "Intellectual Property," Managers of Iranian High-tech companies, Tehran, Iran, September 15, 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي "ثبت اختراع و چالش هاي فراروي كشور"، جنب دومين كنفرانس ملی مديريت فناوری، 26 ارديبهشت 1384.
Workshop on "Patent: challenges facing Iran," Second National conference of Technology Management, Tehran, Iran, May 16, 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "مالكيت فكري"، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور، تهران، 20 ارديبهشت 1384.
Workshop on "Intellectual Property," Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran, May 10, 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنرانی کليدی "تحليل اطلاعات مندرج در اسناد ثبت اختراع"، كارگاه آموزشي بين المللي در خصوص مالكيت فكري و نوآوري، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 4 اسفند 1383.
Keynote speak on "Patent Analysis," The International Workshop on Intellectual Property and Innovation, Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran, February 22, 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنرانی "وظايف واحد مالکيت فکری و وکلای ثبت اختراع"، كارگاه آموزشي بين المللي در خصوص مالكيت فكري و نوآوري، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 3 اسفند 1383.
Keynote Speak on "Functions of Patent Departments and Attorneys," The International Workshop on Intellectual Property and Innovation, Isfahan Science & Technology Town, February 21, 2005.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.